"Головна мета дошкільної освіти – виховувати зрілу особистість, в якої сформовані дитячий світогляд, прагнення домогтися успіху, впевненість у собі, почуття власної гідності, емоційна сприйнятливість та вольові риси характеру".

Дошкільна освіта- цілісний процес, спрямований на:
- забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;
- формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду.

Завданнями дошкільної освіти є:
- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини;
- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;
- виконання вимог дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
- здійснення соціально-педагогічного патронату сім'ї.

Дошкільний вік- базовий етап фізичного, психологічного та соціального становлення особистості дитини.

Єдина науково-методична проблема, над якою працює заклад дошкільної освіти: «збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини через використання інноваційних технологій».
Основні завдання закладу дошкільної освіти:

·Розвиток творчих здібностей дітей, шляхом впровадження нетрадиційних форм зображувальної діяльності;

·Формування комунікативно-мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку з вадами мови шляхом створення мовленнєвого розвивального середовища;

·Організація умов для збереження психофізичного здоров’я дошкільників через впровадження здоров'яформуючих і здоров'язбережувальних технологій.

В організації освітньо-виховного процесу колектив ЗДО керується:

Законом України «Про дошкільну освіту»,

Програмою виховання й навчання "ДИТИНА".

Завданням методичної служби є:

· Вивчення та розвитокпедагогічної компетентностікожного вихователя

· Стимулюваннятворчого потенціалута інноваційних пошуків

· Підвищенняпедагогічної культуривихователів

· Вдосконаленняпедагогічної майстерності

· Розвитокспеціальних умінь та навичок

· Формуваннянавичок самостійного аналізувласної педагогічної діяльності

Методична робота з кадрами:

· Підвищення рівня фахової майстерності педагогів

· Курсова перепідготовка

· Атестація педагогів

· Наставництво

· Педради

· Семінари

· Консультації

· Колективні перегляди

· Робота творчої групи

·

Навчання педагогів відбувається в інтерактивних формах спілкування:

· Круглий стіл, диспут, консультації

· Інтерактивні лекції

· Навчальні тренінги

· Семінари, семінари-практикуми, науково-практичні семінари, семінари для педагогів спеціальних груп

· Вивчення структури та оснащення матеріального середовища

· Спостереження колективних форм діяльності дітей, індивідуальної самостійної роботи дітей, взаємовідвідування відкритих занять

Кiлькiсть переглядiв: 88