Положення

про Раду комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) №3 Харківської міської ради»

1. Загальні положення.

Відповідно до пункту 47 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року №305 «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад» із змінами внесеними постановою КМУ №1124 від 05.10.09 р.) у дошкільних навчальних закладах усіх типів та форм власності створюється рада дошкільного навчального закладу.

Рада дошкільного навчального закладу (далі – рада) – це постійно діючий у період між загальними зборами (конференцією) орган громадського самоврядування.

У своїй діяльності рада керується Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Статутом комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) №3 Харківської міської ради», цим Положенням.

2. Мета, завдання і принципи діяльності ради

дошкільного навчального закладу.

Метою діяльності ради є:

· сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

· об'єднання зусиль педагогічного колективу, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

· формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;

· розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

· підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу;

Основними завданнями ради є:

· підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інститутами;

· визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

· формування виховного середовища;

· створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;

· сприяння духовному, фізичному розвитку вихованців та набуття ними соціального досвіду;

· підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання вихованців, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

· сприяння організації дозвілля та оздоровлення вихованців;

· ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості дошкільної освіти;

· сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

· зміцнення партнерських зв'язків між родинами вихованців та навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

Рада дошкільного закладу діє на засадах:

- законності, гласності;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності І рівноправності членства.

3. Структура ради та організація її діяльності.

До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, батьків і громадськості. Представники в раді і загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) навчального закладу.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією).

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією).

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути завідувач дошкільного навчального закладу.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи завідувача ДНЗ, власника (засновника), а також членами ради.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності дошкільного навчального закладу, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту навчального закладу, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

Рада дошкільного навчального закладу:

· організовує виконання рішень загальних зборів (конференції);

· спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

· разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;

· затверджує режим роботи навчального закладу;

· сприяє формуванню мережі навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

· погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

· заслуховує звіт голови ради, інформацію завідувача ДНЗ;

· бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій педагогам;

· виступає ініціатором проведення добродійних акцій (ярмарків, конкурсів тощо);

· вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

· ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

· сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з вихованцями;

· розподіляє і контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги вихованцям;

· розглядає питання родинного виховання;

· бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов вихованців, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

· сприяє педагогічній освіті батьків;

· сприяє поповненню методичної літератури та передплаті періодичних видань;

· організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням вихованців;

· розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи дошкільного навчального закладу;

· вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу.

Статутом дошкільного навчального закладу можуть визначатись й інші повноваження ради навчального закладу, що не суперечать чинному законодавству.

Кiлькiсть переглядiв: 86